A tool for nuclear organellar gene map construction

If use IGTminer in pulication, please cite:
Yongming Chen, Yiwen Guo, Xiaoming Xie, Zihao Wang, Lingfeng Miao, Zhengzhao Yang, Yuannian Jiao, Chaojie Xie, Jie Liu, Zhaorong Hu, Mingming Xin, Yingyin Yao, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Huiru Peng and Weilong Guo. (2023) Pangenome-based trajectories of intracellular gene transfers in Poaceae unveil high cumulation in Triticeae. Plant Physiology, doi: 10.1093/plphys/kiad319

Copyright © 2022-2024 All rights reserved
Technical contact: Chen, Yongming; E-mail: chen_yongming@126.com
Corresponding contact: Guo, Weilong; E-mail: guoweilong@cau.edu.cn